Добавить в избранное
 
 
Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Автор: Next от 17-08-2016, 15:04
У навчальному посібнику стисло викладено теоретичний матеріал вузівського курсу вищої математики. Математичні формули супроводжуються посяненнями. Наведено зразки роз'язування типових задач. Посібник допоможе студентам за короткий термін повторити основні поняття, теореми і формули вищої математики, а також готуватися до заліків і екзаменів. Призначений для студентів вищих навчальних закладів.
Автор: Next от 17-08-2016, 15:01
У підручнику відповідно до програми системно викладено курс вищої математики. Значну увагу приділено прикладним аспектам визначеного та поверхневого інтегралів, теорії функцій комплексної змінної, диференціальних рівнянь тощо. Теоретичний матеріал ілюстровано значною кількістю задач з гірничої справи й металургії, машинобудування та енергетики. Встановлюється відповідності між реальними ситуаціями й математичними співвідношеннями. Для студентів вищих технічних навчальних закладів. Лінійна алгебра Аналітична геометрія Вступ до аналізу функцій однієї змінної Похідна функції Застосування похідної Функції n змінних (n =2) Комплексні числа. Многочлени. Інтерполяція Невизначений інтеґрал Визначений інтеґрал Застосування визначеного інтеґрала Звичайні диференціальні рівняння Кратні інтеґрали. Теорія поля Ряди Рівняння математичної фізики Теорія функцій комплексної змінної Застосування теорії функцій комплексної змінної Теорія ймовірностей Математична статистика Елементи варіаційного числення
Автор: Next от 17-08-2016, 14:59
В книге развивается языковая среда, предлагаемая авторами в качестве инструмента для изучения декомпозиции математических моделей, трактуемых как множества, снабженные структурой в смысле Н. Бурбаки. Эта среда носит универсальный характер, ее можно использовать для изучения математических объектов произвольной природы. В основе этой языковой среды лежат лишь два понятия, двойственные друг другу, - понятие о Р-декомпозиции математического объекта и понятие о его F-декомпозиции. В простейших случаях Р-декомпозиция математического объекта - это такое семейство его подобъектов, по которому исходный объект восстанавливается единственным образом. F-декомпозиция математического объекта - это семейство его фактор-объектов, обладающих аналогичным свойством. Книга основана на курсе лекций, читаемых профессором Ю.Н.Павловским студентам факультета управления и прикладной математики Московского физико-технического института.
Автор: Next от 17-08-2016, 14:57
Содержание учебного пособия соответствует примерной программе по математике для специальностей среднего профессионального образования. Подробно рассмотрены основы дискретной математики, математический анализ, основные численные методы, теория вероятностей и математическая статистика. Изложение теоретического материала сопровождается большим количеством примеров и задач. В конце каждого раздела приводятся задания для самостоятельной работы. Пособие предназначено для учащихся всех специальностей средних специальных учебных заведений.
Автор: Next от 17-08-2016, 14:56
Пособие содержит краткое изложение разделов математики: «Аналитическая геометрия. Элементы линейной алгебры», «Введение в математический анализ», «Дифференциальное исчисление функции одной переменной», «Функции нескольких переменных», «Интегральное исчисление».
Автор: Next от 17-08-2016, 14:50
Содержится материал по основным разделам высшей математики. Особенностью пособия является обобщенный подход к формулировке и доказательству основных методов аналитической геометрии, линейной алгебры и математического анализа. Обобщен опыт применения дидактических методов и приемов с целью активизации мыслительной деятельности обучающихся в процессе изучения курса математики. Изложение теоретического материала сопровождается примерами решения задач. С целью закрепления учебного материала предлагаются задания для самостоятельной работы. Предназначено для студентов технических вузов.
Автор: Next от 17-08-2016, 14:46
Підручник. У 2. Ч. 2: диференціальні рівняння. Операційне числення. Ряди та їх застосування. Стійкість за Ляпуновим. Рівняння математичної фізики. Оптимізація та керування. Теорія ймовірностей. Числові методи; за заг. ред. П.П. Овчинникова; пер. з рос. Є.В. Бондарук, Ю.Ю. костриці, Л.П. Оніщенко. Викладено основні розділи вищої математики. Особливістю підручника є компактність викладу матеріалу, що досягається паралельним висвітленням окремих питань. Узагальнено досвід застосування дидактичних методів і прийомів з метою активації розумової діяльності студентів. Теоретичний матеріал ілюструють приклади і вправи. Для студентів вищих технічних закладів.
Автор: Next от 17-08-2016, 14:44
Підручник. У 2 ч. Ч. 1: лінійна і векторна алгебра:Аналітична геометрія: Вступ до математичного аналізу: Диференціальне і інтегральне числення / П.П. Овчинников, Ф.П. Яремчук, В.П. Михайленко; за заг. ред. П.П. Овчинникова; пер. з рос. П.М. Юрченка. Розглянуто розділи вищої математики, що входять до програми перших курсів вищих технічних закладів – лінійна алгебра, аналітична геометрія, вступ до математичного аналізу, диференціальне та інтегральне числення. Використано метод паралельного викладу, тобто наводяться одночасно окремі і загальні поняття. Теоретичний матеріал ілюструється великою кількістю прикладів і вправ для самостійної роботи.
Автор: Next от 17-08-2016, 14:19
Приближенные вычисления. Аналитическая геометрия. Введение в анализ. Дифференцирование функции одной переменной. Интегрирование функции одной переменной. Функции многих переменных. Интегрирование функции многих переменных. Дифференициальные уравнения. Ряды.
Автор: Next от 17-08-2016, 14:17
Векторная алгебра. Понятие вектора и линейные операции над векторами. Скалярное произведение двух векторов. Векторное произведение двух векторов. Уравнение линии на плоскости. Различные виды уравнений прямой на плоскости. Кривые второго порядка. Эллипс. Гипербола. Парабола. Аналитическая геометрия в пространстве. Плоскость как поверхность первого порядка. Неполные уравнения плоскости. Уравнение плоскости в отрезках. Нормальное уравнение плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Уравнение прямой в пространстве. Направляющий вектор прямой. Канонические уравнения прямой. Параметрические уравнения прямой. Некоторые дополнительные предложения и примеры. Введение в математический анализ. Основные понятия о множествах, логическая символика. Теория последовательностей. Число е. Понятие функции. Предел функции. Непрерывность. Дифференциальное исчисление. Определение производной. Геометрический смысл производной. Дифференциируемость функции. Правила вычисления производных, связанные с
Автор: Next от 17-08-2016, 14:12
Очень наглядный, и в то же время строгий курс, кратных и криволинейных интегралов. Авторами являются выдающиеся преподаватели и математики - Фихтенгольц, Натансон. Материал в книге подаётся просто, и в то же время математически строго. Всегда указывается геометрический (наглядный) смысл вводимых определений, указывается естественная необходимость использования этих видов интегралов. Курс обладает сильнейшими преимуществами над множеством современных, в которых теория интегралов вводится поспешно, без наглядных пояснений, и почти всегда без строгой математической обоснованности формул. В данной же книге наглядность сочетается со строгостью изложения. В загруженном DJVU файле представлены страницы 1-297, в виду того, что в купленном букинистическом издании отсутствуют последние 4 страницы.
Автор: Next от 17-08-2016, 14:10
Настоящая книга представляет собой руководство, предназначенное для студентов высших технических учебных заведений, в которых на курс высшей математики (вместе с упражнениями) отводится 300-400 часов. Материал, напечатанный крупным шрифтом (он независим от петита), охватывает программу подготовки инженеров-эксплуатационников. В петит вынесены вопросы, которые вместе с основным материалом соответствуют программе подготовки инженеров-конструкторов. Служить учебником для будущих инженеров-исследователей, нуждающихся в более основательной математической подготовке, книга не предназначена. Этим определился как выбор материала, содержащегося в книге, так и в еще большей степени характер его изложения. Автор в значительной мере опирается на интуицию читателя. Вопросами строгого логического обоснования, столь важными при построении университетского курса, автор не занимался.
Автор: Next от 17-08-2016, 14:09
Аналитическая геометрия на плоскости. Переменная. Предел. Функции. Производная и дифференциал. Некоторые вопросы дифференциальной геометрии. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Определители. Векторы. Аналитическая геометрия в пространстве. Функции нескольких переменных. Дифференциальные уравнения. Двойные, тройные и криволинейные интегралы. Бесконечные ряды. Гиперболические функции. Приближенное решение уравнений. Способ наименьших квадратов.
Автор: Next от 17-08-2016, 14:06
Эта книга написана на основе лекций, прочитанных автором на протяжении ряда лет студентам высших технических учебных заведений различных специальностей, а также студентам-физикам. Ее содержание соответствует утвержденной в 1964 г. программе общего курса высшей математики для инженерно-технических специальностей вузов. Некоторые менее существенные, по мнению автора, пункты из этой программы в книге опущены. С другой стороны, добавлен ряд вопросов, выходящих из указанной программы, но непосредственно примыкающих к ней. Для удобства читателя изложение этих вопросов напечатано мелким шрифтом; мелким шрифтом набраны также пункты, которые в указанной программе приведены как необязательные, и примеры.
Автор: Next от 17-08-2016, 14:05
В учебнике изложены основные сведения по высшей математике и статистике, необходимые для решения широкого круга вопросов фармации. Приведено большое количество примеров решения задач. Включены упражнения для самостоятельной работы. Учебник составлен в соответствии с программой, утвержденной Министерством здравоохранения РФ, и предназначен для студентов фармацевтических институтов и фармацевтических факультетов медицинских институтов.
Автор: Next от 17-08-2016, 14:02
Настоящий краткий курс высшей математики представляет собой переработку шестого издания моего учебника по общему курсу высшей математики... Предисловие. Введение. Основы теории определителей. О проекциях. О координатах. Переменные величины и их функции. Графики функций одной переменной и геометрическое значение уравнения f(x,y)=0. Прямая линия. Задачи на прямую линию. Эллипс. Гипербола. Парабола. Координаты в пространстве. Понятие о векторах. Плоскость и прямая линия в пространстве. Кривые поверхности и линии в пространстве. Основы теории пределов. Производная и дифференциал функции. Развитие техники дифференцирования функций. Свойства функций в связи со свойствами их производных. О касательных к кривым. Приложение дифференциального исчисления к изучению свойств кривых линий. Первообразная функция или неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Приложение определенных интегралов к геометрии и другим задачам. Бесконечные ряды. Формулы Тейлора и Маклорена и их приложение.
Автор: Next от 17-08-2016, 13:59
Учебное пособие включает 60 лекций по общему курсу высшей математики. Такой объем математики (за исключением специальных курсов «Математическое программирование», «Теория вероятностей и математическая статистика» и др.) читается, как правило, в настоящее время студентам финансово-экономических специальностей университетов и других вузов. Краткость и сжатость, а также принцип, что не математику нужно больше рассказывать математику, чем доказывать, не потеряв при этом достаточный уровень математической строгости, лежат в основе изложения данного издания. Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов экономических специальностей высших учебных заведений.
Автор: Next от 17-08-2016, 13:57
Эконометрика: конспект лекций. Конспект лекций предназначен для студентов, изучающих курс эконометрики в институте ИЭФ. Включает в себя материал по классической линейной модели множественной регрессии, нарушениям предположений классической модели, временным рядам, динамическим моделям и системам эконометрических уравнений. Введение. Классическая модель множественной линейной регрессии. Нарушения допущений классической линейной модели. Временные ряды. Взаимосвязь временных рядов. Системы эконометрических уравнений.
Автор: Next от 17-08-2016, 13:56
Численные методы: Конспект лекций. Конспект лекций предназначен для студентов, изучающих курс численных методов в институтах ИЭФ и ИУИТ. Включает в себя материал по теории погрешностей, интерполяции, численному решению уравнений, численному дифференцированию, численному интегрированию, численному решению дифференциальных уравнений. Теория погрешностей. Интерполяция. Задачи линейной алгебры. Численное решение уравнений. Численное дифференцирование. Численное интегрирование. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений.
Автор: Next от 17-08-2016, 13:50
Исследование операций: Конспект лекций. Конспект лекций предназначен для студентов, изучающих курс исследования операций в институтах ИЭФ и ИУИТ. Включает в себя материал по линейному программированию, транспортным задачам и динамическому программированию. Линейное программирование. Транспортная задача в матричной форме. Транспортная задача в сетевой форме. Динамическое программирование.
Автор: Next от 17-08-2016, 13:46
Математическая статистика: Конспект лекций. Конспект лекций предназначен для студентов, изучающих курс математического анализа в институтах ИЭФ и ИУИТ. Включает в себя материал по математической статистике. Предмет математической статистики. Способы описания выборки. Основные законы распределения из теории вероятностей. Точечные оценки. Доверительные интервалы. Проверка параметрических гипотез. Проверка гипотез о виде закона распределения. Проверка гипотез о независимости. Метод наименьших квадратов. Линейная регрессия.
Автор: Next от 17-08-2016, 13:45
Теория вероятностей: Конспект лекций. Конспект лекций предназначен для студентов, изучающих курс математического анализа в институтах ИЭФ и ИУИТ. Включает в себя материал по теории вероятностей, марковским цепям и системам массового обслуживания. Случайные события. Случайные величины. Двумерные случайные величины. Марковские цепи с конечным множеством состояний и дискретным временем. Марковские цепи с конечным множеством состояний и непрерывным временем.
Автор: Next от 17-08-2016, 13:43
Интегральное исчисление: Конспект лекций. Методические указания предназначены для студентов, изучающих курс математического анализа в институтах ИЭФ и ИУИТ. Включает в себя материал по интегральному исчислению, двойным интегралам, криволинейным интегралам и рядам. Неопределённый интеграл. Определённый интеграл. Приложения определённого интеграла. Двойной интеграл. Криволинейные интегралы. Дифференциальные уравнения. Ряды.
Автор: Next от 17-08-2016, 13:42
Алгебра, аналитическая геометрия и дифференциальное исчисление: Конспект лекций. Конспект лекций предназначен для студентов, изучающих курс математического анализа в институтах ИЭФ и ИУИТ. Включает материал по линейной и векторной алгебре, аналитической геометрии, дифференциальному исчислению функций одной и нескольких переменных и комплексным числам. Линейная алгебра. Векторная алгебра. Аналитическая геометрия. Пределы и непрерывность. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. Комплексные числа.
Автор: Next от 17-08-2016, 13:40
Учебное пособие включает в себя курс лекций, рабочую программу курса и другие методические указания. Предназначено для студентов всех форм обучения, в том числе заочной формы с применением дистанционных технологий. Второе издание существенно расширено и соответствует государственному стандарту. Содержание Предисловие Введение в дискретную математику Элементы теории множеств Понятие множества Операции над множествами Эквивалентность множеств. Счетные и несчетные множества Элементы алгебры логики Высказывания и высказывательные формы Виды высказываний Логические операции Формулы и функции логики высказываний Равносильные формулы Тождественно истинные формулы Анализ рассуждений. Правило вывода Некоторые правила вывода Общее определение логического следования Теорема дедукции Недостаточность логики высказываний Понятие о предикате Кванторы Формулы логики предикатов Предикат равенства Равносильные формулы логики предикатов Общезначимые формулы Простейшие правила вывода на языке логики
Автор: Next от 17-08-2016, 13:38
Учебник содержит изложение основных разделов высшей математики: аналитической геометрии, математического анализа, дифференциальных уравнений, уравнений математической физики, теории верятностей и математической статистики, а также упражнения ко всем излагаемым вопросам. Все основные понятия иллюстрируются примерами и задачами. Учебник предназначен для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям и направлению физико-математического образования. Может быть использован студентами учреждений среднего профессионального образования.
Автор: Next от 17-08-2016, 13:37
В пособии рассматриваются математические задачи с географическим содержанием. Приведены примеры из физической и экономической географии, иллюстрирующие основные математические понятия из таких разделов высшей математики, как алгебра и аналитическая геометрия, математический анализ, дифференциальные уравнения. Рассматриваются также математические модели, описывающие некоторые процессы, протекающие в сложных природных и природно-хозяйственных системах. Содержание Введение Алгебра и аналитическая геометрия Задача о движении эпицентра циклона Векторы и матрицы Задача о разложении ветра на компоненты Основные операции над матрицами Пример речной сети Оценка миграции населения Задача о возрастном составе населения Математический анализ Функции Пример линейной зависимости Функции, связывающие температуру воздуха с высотой подъёма частицы воздуха Скорость и уклон как производные Аналитическая классификация элементов рельефа Скорость и ускорение затухающих геоморфологических процессов
Автор: Next от 17-08-2016, 13:33
Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології» денної форми навчання. Методичне видання містить конспект лекцій з лінійної алгебри та аналітичної геометрії; векторного та математичного аналізу; дифрівнянь та числових рядів. Теоретичний матеріал в достатній мірі проілюстрований розв’язанням конкретних прикладів. Системи лінійних рівнянь, визначники. Елементи теорії матриць. Вектори. Пряма на площині і в просторі. Криві другого порядку. Границя числової послідовності. Похідна функції. Інтеграл. Диференціальні рівняння першого порядку. Числові ряди. Поняття збіжності ряду. Необхідна умова збіжності.
Автор: Next от 17-08-2016, 13:29
В работе представлен материал по курсу математики, содержание которого соответствует учебным программам бакалавриата большинства инженерно-технических направлений в первом семестре.
Автор: Next от 17-08-2016, 13:08
Учебник представляет собой первый том курса высшей математике и предназначен для студентов-заочников инженерно-технических специальностей вузов. Он написан в соответствии с программой по математике для указанных специальностей. Изложение ведется на двух уровнях — основном и повышенном. Большое внимание уделено разбору примеров и задач. Имеются задачи для самостоятельного решения.

Назад Вперед
Наверх